Turneringsregler

Det här avsnittet av guiden beskriver endast turneringsregler och turneringstyper.

Turneringsreglerna som anges här är avsedda att komplettera användarvillkoren, inte ersätta dem. I händelse av oenighet mellan turneringsreglerna och användarvillkoren ska användarvillkoren ha företräde.


Allmänt

25. Unibet kommer alltid att ha rättvisa och spelets bästa som högsta prioritet i beslutsprocessen. Ovanliga omständigheter kan ibland diktera att beslut till förmån för rättvisa prioriteras framför de tekniska reglerna.

26. Alla turneringar börjar omedelbart vid den utsatta tiden som anges i turneringslobbyn. Unibet förbehåller sig rätten att fördröja eller avbryta en turnering utan föregående meddelande.

27. Viktig information om varje turnering, inklusive mörkerstrukturen, längden på rundor, återköp och pausinformation finns i specifika turneringslobbyn. Unibet förbehåller sig rätten att ändra parametrarna för en turnering när som helst utan föregående meddelande.

28. Platser tilldelas slumpmässigt. Byte av platser är inte tillåtet. Om en spelare registrerar sig för en turnering och inte är inloggad när turneringen startar – kommer han/hon automatiskt få en plats vid ett bord. Spelaren är sedan förblindad till det inte finns några marker kvar, eller till han/hon loggar in och spelar.

29. För att starta spelet kommer knappen att placeras vid den senast upptagna platsen

30. Det finns ingen gräns på antalet tillåtna höjningar

31. Priset delas ut så som anges i specifika turneringslobbyn, förutom när turneringen avbryts (se Unibets Tournament Cancellation Policy). Vilken prisstruktur som används beror på flera faktorer, bland annat antalet deltagare och antalet spelare vid varje bord. Prisstrukturen är inte fastställd förrän registrering har stängts.

32. Sen registrering: Sen registrering är tillgänglig i de flesta turneringar. Längden på den sena registreringen varierar, men kommer alltid visas i turneringens inforuta, som du hittar i den turneringslobbyn. Sen registreringstid mäts i turneringsnivåer. Om lobbyn till exempel visar att turneringen har 4 nivåer av sen registrering, kommer den sena registreringen att stängas efter 4:e nivån i turneringsfasen. Sen registrering stängs tidigt om tillräckligt många spelare har slagits ut för att starta utbetalningar. Observera att spelare endast får delta i en turnering en gång, såvida inte återinträde är tillåtet, vilket specificeras i turneringslobbyn. Det är inte tillåtet för en spelare som använder flera konton för att gå med flera gånger i en enda turnering och det kan leda till bestraffningar, inklusive en varning, diskvalificering från turneringen (med delvis eller fullt förverkande av vinster) och uteslutande från Unibet.

33. Avregistrering: De flesta turneringar tillåter avregistrering fram till några minuter före den startar. Den exakta tiden då avregistreringen stängs anges i turneringens inforuta och kan variera från turnering till turnering. Spelare får en återbetalning för turneringen genom samma betalningsmetod som de använde vid registrering, antingen pengar eller en turneringsbiljett. Spelare som har vunnit sin plats via en satellit kan avregistrera om turneringen tillåter det. De får dock en turneringsbiljett i utbyte mot sin plats. Observera att vissa satelliter slutar efter målturneringens start men under utökad registrering. I sådana fall kommer satellitvinnarna att direkt få en plats i målturneringen när satelliten har avslutats.

34. Tider för registrering och avregistrering kan variera mellan olika typer av turneringar. Alla turneringar tillåter inte avregistrering – denna information brukar ofta lyftas fram vid registreringen. Kolla turneringslobbyn och turneringens inforuta för exakta registreringuppgifter för varje turnering. Unibet förbehåller sig rätten att ändra tider för registrering och avregistrering utan föregående meddelande.


Inköpsbelopp och inträdesavgift

Följande regler gäller:

35. Det finns ett fast inköpsbelopp och en fast inträdesavgift för varje turnering. Inträdesavgifter är vanligtvis cirka 10 % av inköpsbeloppet. En procentandel av det sammanlagda inköpsbeloppet från alla spelare i turneringen kan användas som prispengar.

36. När sista tid för avregistrering för turneringen har passerat, eller turneringen har startat, kan spelare inte längre avregistrera. Inköpsbeloppen och inträdesavgiften är inte återbetalningsbara.

37. Vissa turneringar har ett minimikrav vid registrering. Om registreringen inte möter minimikraven, avbryts turneringen. Om turneringen avbryts, återbetalas alla inköpsbelopp och inträdesavgifter till spelarna.

38. Turneringsmarker har inget värde annat än som räknare i turneringen. Turneringsmarker har inget stängningsvärde. Obs: Det finns inget inköpsbelopp och någon inträdesavgift i Freeroll-turneringar. Det kan emellertid finnas krav för att komma med i en Freeroll.


Prisstruktur

39. Fullständig information om en turnerings prisstruktur finns i specifika turneringslobbyn Unibet förbehåller sig rätten att ändra turneringsschema, struktur och/eller utbetalning eller avbryta en turnering utan förvarning.


Sitta ute

40. ill skillnad från ett cashgame får en spelare kort i varje hand när han/hon sitter ute från ett turneringsspel, och mörkar och antar läggs från hans/hennes stack som vanligt. En spelare som sitter ute i en turnering kan betraktas som en spelare som lägger sig omedelbart i varje hand när det är hans/hennes tur. Om en spelare inte återvänder till en turnering förlorar han hon alla inköpsbelopp och inträdesavgifter.


Utslagningar

41. De flesta turneringar slutar när en spelare vinner alla marker som är i spel eller när alla återstående spelare får samma pris (om till exempel turneringen delar ut fem identiska priser till topp fem, kan turneringen sluta när det finns fem spelare kvar). Om två eller flera spelare slås ut på samma hand, hamnar spelaren med flest marker i början av handen högre upp än spelaren med färre marker. Om flera spelare startade handen med ett identiskt antal marker, bestäms deras slutplacering slumpmässigt. Under ”hand för hand”-spel betraktas två eller flera spelare som slagits ut under en enda ”synkroniserad” hand som utslagna samtidigt, även om de sitter vid olika bord.


Bordsbalansering

Följande regler gäller:

42. Bordsbalansering inträffar när spelare slås ut ur turneringen. Återstående spelare flyttas och bord slås samman tills endast ett bord är kvar i turneringen. Ett meddelande visas till spelare som berättar för dem att borden slås samman. Pokersystemet väljer slumpmässigt spelaren som ska flytta från ett av borden med flest återstående spelare. Spelaren flyttas till ett av borden med minst resterande antal spelare. Spelaren som flyttas sitter vid det nya bordet så långt bort från den stora mörken som möjligt, enligt de lediga platser som finns.


Hand för hand

43. I vissa stadier av turneringen (till exempel där prispengarna ökar väsentligt i takt med att spelare slås ut) och när det finns mer än ett bord kvar, kan turneringen spelas ”hand för hand”. Detta innebär att om ett bord avslutar sin hand före det andra bordet/borden, väntar det bordet på att de andra bordet/borden avslutas innan nästa hand delas ut. Under denna hand för hand-period, behandlas alla utslagningar under en ”synkroniserad” hand (även vid olika bord), som att ha hänt samtidigt, för att bestämma slutordningen. Slutordningen är baserad på jämförelse av stackstorlekar, inte på vem som förlorade sina marker först.


Turneringsvinster

44. Alla vinster sätts in på spelarens konto så snart de slås ut från turneringen (eller när turneringen avslutas när det gäller den spelare som vinner).


Husregler

45. Huset förbehåller sig rätten att göra följande:

  • Diskvalificera spelare som inte följer turneringsregler, eller som agerar olämpligt under en turnering
  • Vidta ytterligare åtgärder mot dessa spelare om det behövs, inklusive konfiskering av medel och/eller att spärra dem från webbplatsen
  • Ändra turneringstid, garanterat pris eller turnering, utan föregående meddelande
  • Ändra reglerna och fatta slutliga beslut om alla turneringsrelaterade problem när de uppstår

Alla beslut fattas av operatören och är slutgiltiga.


Knappregel

46. I turneringar använder Unibet en knappregel som säkerställer att varje spelare kommer att få den stora mörken exakt en gång per runda. Den stora mörken kommer aldrig att hoppa över en spelare och hamnar aldrig hos samma spelare två gånger i rad. När spelare slås ut kommer denna regel ibland att resultera i att en hand saknar lilla mörken eller att knappen fastnar i samma position under flera händer. Vi anser att stora mörken har den mest drastiska effekten på hur det går för spelarna i turneringen och sålunda säkerställer detta system maximal rättvisa. När två spelare är kvar på finalbordet, kommer knappen lägga lilla mörken och agera först i öppningsrundan.


Synkroniserade pauser

47. Turneringar med synkroniserade pauser tar paus 55 minuter efter timmen. Startar en turnering till exempel klockan 07:25 är det paus klockan 07:55, 08:55, 09:55 och varje timme därefter tills turneringen är slut. Denna typ av turneringar kan identifieras med frasen ”Turneringen tar paus vid 55 minuter över timmen”. I alla fall väntar turneringen på händer på alla bord för att slutföras innan pausen börjar. Detta innebär att pausen vid vissa bord kommer vara något längre än vid andra bord. Om en turnering är på sin första nivå vid 55 minuter efter timmen, blir det inte paus, oavsett om det använder synkroniserade pauser eller inte.


Frånkopplingar och sitta ute

48. Genom att delta i en turnering accepterar en spelare risken att tappa internetanslutningen på grund av problem med anslutningen mellan datorn och servrarna, lagg eller frysning eller andra problem i spelarens dator eller på Internet

  • Unibet tar inget ansvar för att en spelare kopplas bort, förutom i händelse av en serverkrasch
  • Medan varje användare är ansvarig för sin egen Internetanslutning, försöker Unibet skydda spelare som kopplas bort under slutstadiet av en turnering med riktiga pengar, genom att tillåta extra tid att återansluta
  • Om en spelare tajmar ut under en hand, oavsett om man är ansluten eller frånkopplad, kommer hans/hennes hand att kastas om den står inför en handling eller så kan den passas om den inte måste agera
  • Om en spelare inte är ansluten innan en hand startar, kommer han/hon att få kort, och en mörk och/eller ante kommer att läggas. Det finns ingen regel mot att en enskild spelare väljer att sitta ute. Spelaren som gör det fortsätter att läggar mörkar och antar och få kort delade till sig. Två eller flera spelare kan inte ha några överenskommelser om att sitta ute samtidigt, oavsett om de sitter vid samma bord eller olika bord.

Oetiskt spelande

49. Poker är ett individuellt spel (inte ett lagspel). Alla åtgärder eller chattar som är avsedda att hjälpa en annan spelare är oetiska och är förbjudna. Oetiskt spel, som mjukspelande (mindre aggressivt mot en partner) och dumpning av marker (avsiktligt förlora marker till en partner) kan leda till påföljder, inklusive beslagtagning av pengar från den skyldiges konto och/eller uppsägning av kontot. Unibet granskar rutinmässigt spelande för att hitta överträdelser av våra regler och för att säkerställa våra spels integritet. Det kan vara nödvändigt att hålla tillbaka spelarvinster tills spelgranskningen är slutförd.


Serverproblem

50. I händelse av en serverkrasch, kommer de pågående händerna vid varje bord att återställas genom att rulla tillbaka dessa händer. Varje spelares marker återställs till beloppet i början av handen. Under särskilda omständigheter, när en turnering måste avbrytas på grund av en krasch eller någon annan anledning, kommer spelarna att kompenseras enligt Unibets policy för avbruten turnering.


Förstå och följa reglerna

51. Genom att gå med i en turnering tillkännager spelarna att de har läst, förstått och accepterat att följa alla regler. Unibet förbehåller sig rätten att ändra regler utan föregående meddelande.